Skip to main content

Want to take over the management of your building?

Our E-Learning platform has modules for leaseholders looking to manage their own building using a RTM company.

Find out more here

Cyflwyniad

Mae rheolaeth cywir o stoc dai yn hanfodol i’r berthynas rhwng landlordiaid yn y sector cyhoeddus a’u lesddalwyr. Gall prosiectau gwaith pwysig a’r effaith ariannol ar lesddalwyr sy’n dilyn y rhain fod yn ffynhonnell cryn dyndra. Gallai mynd i’r afael ag ymarfer da yn y maes hwn fod o gymorth i landlordiaid arolygu prosiectau yn effeithiol a rhoi hyder i lesddalwyr bod eu buddiannau yn destun gofal.

Safonau

Codi a chynnal safonau wrth gyflenwi gwasanaethau yw nod dau Arweinlyfr Ymarfer Da a gynhyrchwyd ar y cyd gan LEASE, pobl sydd yn ymwneud yn broffesiynol â thai, lesddalwyr ac ymgynghorwyr annibynnol gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r ddau arweinlyfr gwahanol yn canolbwyntio ar waith pwysig ac wedi eu cyfeirio yn benodol at landlordiaid cymdeithasol a’u lesddalwyr –

Ffyrdd Eraill o Ddatrys Anghydfod

Gall ymdrin yn effeithiol â gwaith pwysig fod o gymorth i leddfu meysydd anghydfod posibl a chadw materion o gyrraedd llysoedd a thribiwnlysoedd.

Gall anghydfodau gwaith mawr fod yn hir a chostus, ac yn aml nid oes enillydd amlwg ar y diwedd. Gall rhai gael eu setlo trwy drafodaethau neu ddefnyddio proses fewnol y landlord ar gyfer datrys anghydfodau. Fodd bynnag, efallai bydd y partïon eisiau troi at drydydd parti annibynnol i ystyried materion o’r newydd lle nad yw materion wedi’u setlo.

Efallai bydd y partïon yn dymuno archwilio dull amgen o ddatrys anghydfod i ddatrys anghydfodau’n gyfeillgar ac osgoi’r angen i ddefnyddio achos cyfreithiol mwy ffurfiol ac o bosibl mwy costus un y Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau (LVT) neu’r llysoedd.

LEASE is supported by the Welsh Government.

Would you like to stay up to date with news for leaseholders?

Sign up for our email newsletter.